BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ TÂN ĐÔNG: GIÁM SÁT CẤP PHÁT HỖ TRỢ TIỀN TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH

Từ ngày 18 đến 20.1.2020, Ban thanh tra nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu tổ chức giám sát việc hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách năm 2020. Toàn xã có 21 hộ nghèo, 91 hộ cận nghèo và 129 hộ có mức sống trung bình. Với định mức được nhận đối với hộ có từ 1-3 nhân khẩu: 700.000 đồng; 4 nhân khẩu: 900.000đồng; 5 nhân khẩu trở lên: 1.100.000đồng; tổng số tiền cấp cho các hộ trong đợt này là 193.300.,000đồng. Đối với hộ chính sách có 446 người được hỗ trợ tiền tết từ nguồn của trung ương và tỉnh với số tiền 339.200.000 đồng.

Cán bộ tài chính xã rà soát danh sách cấp tiền cho hộ nghèo

Qua giám sát, đoàn giám sát nhắc nhở cán bộ cấp phát tiền đối chiếu kỹ danh sách cấp phát theo đúng từng đối tượng; các đối tượng nhận thay phải là người trong gia đình có đủ năng lực hành vi nhân sự; đối với hộ nhận thay không nằm trong hộ gia đình phải có sự uỷ quyền của chủ hộ… Sau khi cấp phát cán bộ chuyên môn thực hiện tốt việc thanh, quyết toàn theo đúng quy định.

                                                          Vân Anh-MTTQVN xã Tân Đông