BAN BIÊN TẬP

Chỉ đạo nội dung: NGUYỄN VĂN HỢP – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban DVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

Trưởng Ban biên tập: Đặng Minh Lũy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thư ký Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo UBMTTQVN tỉnh.

Ban biên tập:

– Đặng Minh Lũy

– Nguyễn Văn Vy

– Nguyễn Tiến Hưng