Văn bản chỉ đạo của Đảng

Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Bộ Chính trị

 Quy Định 124 về giám sát của MTTQVN, cac tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng…Xem thêm

Quyết định 218-QĐ/TW của BCT ban hành Quy định về MTTQ và các đoàn thể CTXH và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị…Xem thêm

Quyết định 217-QĐ/TW về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội – Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; – Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; – Căn cứ Nghị quyết Hội nghị…Xem thêm