Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
78/HD-MTTW-BTT

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

392/KH-MTTW-BTT 10/01/2022 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022

76/HD-MTTW-BTT 24/01/2022 Hướng dẫn

Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022

77/HD-MTTW-BTT 25/01/2022 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022

25/TTr-MTTW-BTT 10/08/2017 Thông tri

Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

77/KH-MTTW-BTT 11/02/2020 Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

37/KH-MTTW-BTT 14/01/2020 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021

14/HD-MTTW-BTT 21/02/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

11/HD-MTTW-BTT 21/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2020

12/HD-MTTW-BTT 21/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020