Lịch sử MTTQVN tỉnh Tây Ninh

Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1930-2010

  LỜI NÓI ĐẦU   Mặt trận Dân tộc thống nhất là một trong những vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Mặt trận Dân tộc thống nhất với nhiều tên gọi, hình thức tổ chức và hoạt động khác nhau đã góp phần tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã…Xem thêm