MTTQVN PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG: GIÁM SÁT VIỆC CẤP PHÁT KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 30.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành tổ chức giám sát việc cấp phát chế độ cho 98 đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, mỗi người được nhận 1.000.000 đồng, tổng số tiền cấp phát 98.000.000 đồng.

Người dân đến nhận tiền hỗ trợ

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND đã cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 114 người bán vé số, số tiền 102.600.000 đồng; 702 đối tượng đang hưởng trợ cấp BTXH, số tiền 845.900.000 đồng; chi hỗ trợ cho 20 hộ nghèo, 48 hộ cận nghèo, số tiền 87.000.000 đồng.

Qua giám sát, đoàn kết luận Ủy ban nhân dân phường thực hiện đúng quy trình từ khâu xét duyệt, đến công khai danh sách tại các khu phố, trụ sở UBND, công khai trên Trạm Truyền thanh phường; đảm bảo đúng thời gian quy định, có phân công cán bộ trực tiếp phụ trách tổng hợp danh sách, khảo sát nắm danh sách từng đối tượng; chi cấp phát kịp thời từng đối tượng.

                   Thiên Lý