Các văn bản khác

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2018

 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018  

 BÁO CÁO Công tác Mặt trận quý I/2018; nhiệm vụ công tác Mặt trận Quý II/2018 (Từ ngày 10/12/2017 – 10/3/2018)

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội (Từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017)