Trả lời ý kiến, kiến nghị

 Báo cáo Hoạt động Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/9 đến 10/10/2017)

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX ; Phụ lục I ; Phụ lục II ; Phụ lục III