Văn bản hướng dẫn

 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

 Quy chế phối hợp Số 03/QC-MTTQ-TCCTr-XH ngày 13/9/2017 về việc phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

Nghị Định Số: 159/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị…Xem thêm

Một số nội dung cơ bản Thông tư số 337 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên.   Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và địa phương.   Khoản 1 và 2 điều 3 quy…Xem thêm

Chương trình giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh năm 2017

– Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; – Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; – Trên cơ sở văn bản số 2385/MTTW-BTT ngày 29/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc định hướng một số trọng tâm công tác năm…Xem thêm