Tóm tắt Tiểu sử ông Nguyễn Văn Vy
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Vy
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Văn Vy
3. Ngày, tháng năm sinh: 08/12/1968; Giới tính: Nam
4. Nơi sinh: Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
5. Quê quán: xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
6. Nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;
7. Điện thoại: 0918400846
8. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
9. Trình độ hiện nay:
– Giáo dục phổ thông: 12/12
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
– Lý luận chính trị: Cao cấp
9. Ngày tham gia cách mạng: 01/9/1987
10. Ngày vào Đảng: 09/12/1995; Ngày chính thức: 09/12/1996
11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
12. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
13. Tóm tắt quá trình công tác:
– Từ tháng 9/1987 – 8/1990: Giáo viên Trường Tiều học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
– Từ tháng 9/1990 – 8/1992: Giáo viên Trường Tiều học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
– Từ tháng 9/1992 – 01/1998: Giáo viên Trường Tiều học Lê Thị Hồng Gấm, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
– Từ tháng 02/1998 – 3/2005: Cán sự Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh
– Từ tháng 4/2005 – 12/2014: Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
– Từ tháng 01/2015 – 6/2017: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
– Từ tháng 7/2017 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.