Tóm tắt tiểu sử bà Đặng Minh Lũy

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

  1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG MINH LUỸ
  2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG MINH LUỸ
  3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1969.     Giới tính: Nữ
  4. Quê quán: Xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
  5. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh
  6. Nơi ở hiện nay: Số 54, CMT8 – Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Tôn giáo: Không
  9. Trình độ hiện nay:

         – Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

         – Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ Luật

         – Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

    10. Ngày vào Đảng: 22/12/1996. Chính thức: 22/12/1997

    11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch

    12. Nơi làm việc: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

    13. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

   – Từ 11/1989-2/1998: Nhân viên Văn phòng Huyện uỷ huyện Tân Châu, Tây Ninh

   – Từ 3/1998-7/2005: Cán bộ tổng hợp Văn phòng Huyện uỷ Tân Châu

   – Từ  8 /2005 – 10/2008: Phó Văn phòng Huyện ủy Tân Châu, Tây Ninh

   – Từ 11/2008 – 6/2014: UVTT-Chánh VP Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

   – Từ 7/2014 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh