Tuyên truyền

Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị 1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan…Xem thêm

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh Theo Nghị quyết Đại hội IX, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung chủ yếu sau: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng về sức mạnh của nhân dân,…Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021

  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa ban hành Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021 (gọi tắt là Chương trình phối hợp), với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện…Xem thêm

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Luật trưng cầu ý dân, được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015; Luật gồm 8 Chương, 52Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật trưng cầu ý dân đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người…Xem thêm

Mọi người với ý thức an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm, nhất là trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao. Bên cạnh nhiều sảm phẩm tiêu dùng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu người dân, thì việc sản xuất, chế biến, cung cấp các thực phẩm kém chất lượng, độc hại cũng trở nên phổ biến và đến mức báo động. Từ tình hình trên, Đảng,…Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2016

  Trong năm qua, nhân dân cả nước phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng…Xem thêm

TÂY NINH – 180 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Vùng đất Tây Ninh trước thế kỷ XVI vẫn còn là một vùng hoang sơ, chưa được khai phá. Bắt đầu từ thế kỷ XVII, vùng đất Đồng Nai-Gia Định bắt đầu được khai phá, do sự đóng góp công sức của các nhóm người: Cộng đồng người Việt, người Khmer, người Hoa, người Chăm. Tây Ninh từ một vùng đất hoang sơ, toàn rừng rậm và nhiều thú dữ đã dần hình thành nên nhiều làng, ấp trù…Xem thêm

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  Mục tiêu cụ thể: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015…Xem thêm

 Nghị định 28/2013/NĐ-CP về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật