Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (Tháng 03 năm 2017)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3   Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 24/03/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân và Quyết định số 36/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/02/2015 về việc thành lập bộ phận tiếp công dân của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam…Xem thêm

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (Tháng 11 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 24/03/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân và Quyết định số 36/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/02/2015 về việc thành lập bộ phận tiếp công dân của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh bố…Xem thêm