Tóm tắt tiểu sử bà Nguyễn Thị Minh Lý

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH LÝ

2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Thị Minh Lý

3. Ngày, tháng, năm sinh: 1963.

4. Nơi sinh: Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

5. Quê quán: Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

6. Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh

7. Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: 12/12

– Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội

– Lý luận chính trị: Cao cấp

9. Ngày tham gia cách mạng: 23/3/1973

10. Ngày vào Đảng: 4/12/1987; ngày chính thức: 04/12/1988

11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

12. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

 

13. Tóm tắt quá trình công tác:

– Tháng 9/1980 đến 8/1982: Nhân viên Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

– Tháng 9/1982 đến 9/1984: Học trung cấp phụ vận Trường Phụ nữ Trung ương Hà Nội

– Tháng 10/1984 đến 9/1988: Cán bộ Ban Gia đình đời sống, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

– Tháng 10/1988 đến 10/1997: Trưởng Ban Gia đình-Xã hội, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh

– Tháng 11/1997 đến 6/2006: Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên BTV Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

– Tháng 7/2006 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh