Phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR

Hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR   Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing   Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa…Xem thêm