MTTQVN THỊ TRẤN HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 25.2.2021, Ban thường trực UB.MTTQVN thị trấn Dương Minh Châu tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng củ đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn.

Tại hội nghị, Ban thường trực UB.MTTQ Việt Nam Thị trấn đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND Thị trấn về quy định 03 bước giới thiệu người ứng cử HĐND gồm: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng giới thiệu ứng cử là 49 người, với thành phần, cơ cấu đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ đại biểu HĐND tái cử đảm bảo theo quy định. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 14/3/2021, những người tự ứng cử nộp hồ sơ về Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban MTTQVN thi5 trấn.

Thanh Huyền