MTTQVN THỊ XÃ HÒA THÀNH: GIÁM SÁT VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG

Ngày 24.9 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thị xã Hòa Thành tổ chức đoàn giám sát việc cấp kinh phí hoạt động của 2 Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp UBND tại xã Trường Đông, Trường Hòa, phường Long Thành Bắc, Hiệp Tân.

Đoàn giám sát tại phường Long Thành Bắc

Theo báo cáo của UBND các xã, phường đa số UBND các xã, phường có dự toán kinh phí hoạt động cho 2 Ban ngay từ đầu năm nhưng không đúng theo quy định về chế độ, chính sách cho Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ theoNghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh; Công văn số 8932/UBND-KTTC ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh mức chi mỗi Ban tối thiểu là 5 triệu đồng /năm. Cụ thể, mức chi hoạt động của mỗi Ban qua giám sát là Ban TTND chi thấp nhất là 2 triệu đồng/ năm tại xã Trường Đông và cao nhất là 3,6 triệu đồng/ năm tại xã Trường Hòa, Ban GSĐTCCĐ mức chi thấp nhất là 2 triệu đồng/ năm tại phường Hiệp Tân và cao nhất là 5 triệu đồng/ năm tại phường Long Hoa. Bên cạnh đó, quá trình quyết toán kinh phí do chưa có sự phối hợp thống nhất giữa công chức kế toán và 2 Ban nên dẫn đến việc chi kinh phí hoạt động cho 2 Ban còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đề ra trong năm.

Phát biểu kết luận qua giám sát, ông Võ Xuân Phong – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đề nghị, trong thời gian tới UBND các xã, phường cấp bổ sung kinh phí cho 2 Ban đúng theo quy định, đồng thời đề nghị UBND chỉ đạo công chức kế toán phối hợp hướng dẫn 2 ban quyết toán đúng theo quy định để 2 Ban hoạt động hiệu quả hơn,đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong đề ra trong tình hình mới.

Giàu Nguyễn – MTTQVN thị xã Hòa Thành