MTTQVN huyện Tân Châu: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên

Vừa qua, UBMTTQVN huyện Tân Châu đã tiến hành giám sát Đảng ủy xã Tân Hiệp Quyết định số 99 – QĐ/TW ngày 03/10/2017, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy xã Tân Hiệp có 12 chi bộ trực thuộc (03 chi bộ trường học; 05 chi bộ ấp; 01 chi bộ bộ HTX QTD; 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ y tế); tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 166 đảng viên (159 chính thức, 07 dự bị, 06 MSH và 02 MSH tạm thời). Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí.

 Trên tinh thần thực hiện Công văn số 927-CV/HU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy đã tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kết hợp MTTQ, các đoàn thể, các tổ tuyên truyền các ấp tổ chức tuyên truyền lồng ghép tuyên truyền Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư trong đợt triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ra đoàn-hội viên, Nhân dân. Kết quả được 12 cuộc/138/142 lượt đảng viên tham dự (4 đồng chí miễn sinh hoạt) đạt 100% và 102 cuộc với 4.162 lượt đoàn – hội viên và đại diện hộ dân tham dự; Đảng ủy đã ban hành kế hoạch số 159-KH/ĐU ngày 15/11/2019 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đánh giá việc thực hiện cam kết, phân loại kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên năm 2019 theo đúng tinh thần hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Qua đối chiếu 82 biểu hiện, Đảng ủy xã có 01 đồng chí vi phạm một trong các nội dung đăng ký cam kết phấn đấu, tu dưỡng của đảng viên đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật của Đảng.

Đoàn giám sát tại xã Tân Hiệp

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Tân Hiệp cũng còn khó khăn: Một số ít tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức hết được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, trong ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó hiệu quả công tác giám sát đôi lúc còn hạn chế. Việc đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên còn một số hạn chế: phần đánh giá kết quả còn có đảng viên chưa ghi rõ mặt hạn chế trong tháng và đưa ra nội dung khắc phục, rèn luyện trong tháng tới còn chung chung.

Phát biểu kết luận giám sát, ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Tân Hiệp đã làm được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đoàn đề nghị Đảng ủy xã Tân Hiệp tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng về giám sát của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, Quyết định số 99 – QĐ/TW ngày 03/10/2017 về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đứng đầu, vai trò của Đảng ủy trong việc thực hiện Quyết định số 99 – QĐ/TƯ ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng. Tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên nơi cư trú tích cực tham gia các cuộc họp do Đảng ủy, chi ủy… triệu tập, tham gia góp ý kiến vào các nhiệm vụ chung của địa phương, gương mẫu đối với các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư. Kịp thời thông báo cho đảng viên nơi cư trú biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương có liên quan để đảng viên nắm được thông tin, gương mẫu thực hiện, vận động gia đình thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, đề nghị các cấp ủy Đảng có thẩm quyền xử lý đối với những đảng viên đã nhắc nhở mà vẫn tái phạm, đồng thời đề nghị biểu dương khen thưởng kịp thời những đảng viên thực hiện tốt quy định.

Đại diện Đảng ủy xã ghi nhận những những đề xuất, kiến nghị mà đoàn nêu ra và sẽ có hướng chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới.

                                                                                     Hiền Hà