MTTQVN huyện Châu Thành: Triển khai công tác Mặt trận, thang điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Ngày 14.2.2020, MTTQ huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai công tác Mặt trận, thang điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 trong hệ thống cán bộ MTTQ các xã, thị trấn.

MTTQ các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2020

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nắm bắt, tổng hợp và chuyển tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc cụ thể và thiết thực để chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình mới, cách làm hay; phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, vận động các doanh nghiệp, kiều bào và thân nhân iều bào tham gia công tác an sinh xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tình hình mới tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác Mặt trận năm 2020.

                                      Thanh Xuân – MTTQVN huyện Châu Thành