Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020–2025.

Để kịp thời nắm chắc tình hình, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội đối với Đại hội Đảng các cấp và Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, qua đây sẽ tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp.

Xuất phát từ những vấn đề vừa nêu trên, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

1. DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Link: DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

>> Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Link:  Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

2. DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

Link: DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

 

>> Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận trong Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016–2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021–2025

Link:  Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận trong Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016–2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021–2025