KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 18/9/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 và định hướng 2016, Công văn số 1557/MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 15/12/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc thực hiện Kế hoạch số 128/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:
– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công văn số 09-CV/TU, ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư.
– Tuyên truyền đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần nâng cao ý thức, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ để giữ vững ổn định sàn xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
– Tăng cường công tác tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện (tp).
– Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động năm 2016 phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

II. Nội dung công việc thực hiện năm 2016:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
1.1. Hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Công văn số 09-CV/TU, ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư.
– Chỉ đạo: Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
– Đơn vị thực hiện: MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tỉnh.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016.
1.2. Xây dựng quy chế làm việc của BCĐ:
– Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh.
– Đơn vị thực hiện: MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo.
– Thời gian thực hiện: Tháng 2/2016.
2. Công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước:
2.1. Đẩy mạnh công tác triển khai, giám sát thực hiện đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với Cuộc vận động:
– Đơn vị triển khai: Sở Công thương.
– Đơn vị giám sát: Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên.
– Nội dung: Triển khai chương trình bình ổn giá; hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối và ký kết hợp đồng cung cầu hàng hóa giữa Tây Ninh – thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016.
2.2. Phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát:
– Đơn vị thực hiện: MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Công thương, Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn.
– Nội dung:
+ Giám sát việc thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển hệ thống kênh phân phối hàng việt ở địa phương (xã, phường, thị trấn); hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
+ Giám sát tiêu thụ nông sản của Việt Nam ở các chợ truyền thống tập trung vào trung tâm thương mại và siêu thị.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016.
3. Công tác tuyên truyền:
3.1. Phóng sự, chuyên mục tuyên truyền
– Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo tỉnh.
– Đơn vị thực hiện: MTTQ tỉnh phối hợp với Báo Tây Ninh và Đài PTTH tỉnh xây dựng phóng sự mỗi quý một kỳ và đưa tin, bài viết trên chuyên mục của Báo.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
3.2. Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí.
– Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin-Truyền thông.
– Nội dung: Tăng cường công tác truyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Bảng quảng cáo của tỉnh; tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trong các cuộc họp giao ban hàng quý.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016.
3.3. Hoạt động báo cáo viên tuyên truyền:
– Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
– Nội dung: Chủ trì với các tổ chức chính trị-xã hội cung cấp thông tin và định hướng thông tin tại các hội nghị báo cáo viên các cấp; đăng trên bản tin thông báo nội bộ sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.
– Thời gian thực hiện: năm 2016.
3.4. Hoạt động tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể:
– Đơn vị thực hiện: Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.
– Nội dung: Triển khai tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Cuộc vận động.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
3.5. Thiết kế nội dung, biểu trưng băng ron tuyên truyền:
– Đơn vị thực hiện: Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
– Nội dung: Tuyên truyền về ý nghĩa cuộc vận động.
– Thời gian thực hiện: năm 2016 và những năm tiếp theo.
3.6. Xây dựng kịch ngắn, tiểu phẩm tuyên truyền Cuộc vận động:
– Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
4. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tôn vinh sản phẩm Việt Nam:
4.1. Triển khai hệ thống tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm:
– Đơn vị thực hiện: Hội Nông dân tỉnh.
– Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
4.2. Tổ chức Hội chợ thường niên quy mô cấp tỉnh, huyện (tp):
– Đơn vị chủ trì: Sở Công thương phối hợp UBND các huyện, thành phố, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
– Nội dung: Tổ chức “Hội chợ triển lãm Tây Ninh 180 năm xây dựng và phát triển”; phối hợp Siêu thị Co.opMart Tây Ninh tổ chức “đưa hàng Việt về nông thôn”; phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn”.
– Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12/2016.

5. Hoạt động của Ban chỉ đạo:
5.1. Họp Ban Chỉ đạo
– Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ Ban chỉ đạo 6 tháng và sơ kết cuối năm.
– Nội dung: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
– Thời gian thực hiện: Cuối tháng 6 và cuối tháng 12.
5.2. Tổ chức kiểm tra:
– Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban Chỉ đạo.
– Nội dung: Ban Chỉ đạo tổ chức 01 đợt kiểm tra ở 02 huyện có thành lập Ban chỉ đạo (Hòa Thành, Trảng Bàng) và 03 huyện không thành lập Ban Chỉ đạo (Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên) về công tác tham mưu, giải pháp thực hiện, mô hình được đề ra trong năm (Lịch cụ thể thông báo sau).
– Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 và tháng 12.

III. Tổ chức thực hiện:
Các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động ở cấp mình, ngành mình, tích cực phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chung.
Quá trình tổ chức thực hiện, thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban chỉ đạo và Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng (chậm nhất ngày 10/6) và năm (chậm nhất ngày 10/12) về Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc cần đề xuất giải quyết trong quá trình thực hiện, liên hệ qua Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (0663.813.786 hoặc qua email: bantgmt@gmail.com) để kịp thời trình Thường trực Ban Chỉ đạo xử lý.