Chương trình giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh năm 2017

– Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;
– Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;
– Trên cơ sở văn bản số 2385/MTTW-BTT ngày 29/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc định hướng một số trọng tâm công tác năm 2017.
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đề ra chương trình giám sát năm 2017 như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
– Giám sát nhằm giúp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá đúng tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức để kiến nghị nhằm góp phần thực hiện tốt hơn.
– Qua giám sát ghi nhận những địa phương, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hoặc thực hiện chưa tốt; đồng thời kiến nghị để các địa phương, tổ chức, đơn vị có giải pháp khắc phục những hạn chế.

2. Yêu cầu:
– Đoàn giám sát chuẩn bị tốt nội dung, có trách nhiệm đánh giá trung thực, thẳng thắn, khách quan; phương pháp giám sát phải khoa học, chính xác, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu.
– Các địa phương, đơn vị được giám sát phải căn cứ nội dung, kế hoạch giám sát chuẩn bị báo cáo có chất lượng và các tài liệu có liên quan phục vụ đoàn giám sát.
– Đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp báo cáo và đề xuất các kiến nghị để cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

II. Nội dung giám sát
1. Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (Theo Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, Kế hoạch số 271/KH-MTTW-BTT và Kế hoạch phối hợp số 2812 giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh ngày 04/10/2016)
– Phạm vi giám sát:
+ Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở địa bàn cấp huyện, thành phố Tây.
+ Giám sát Trung tâm thương mại, chợ.
+ Giám sát một số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
– Đối tượng giám sát:
+ UBND thành phố Tây Ninh và UBND huyện Hòa Thành.
+ Ban Quản lý Chợ Long Hoa và BQL chợ Tây Ninh.
+ Ban Quản lý một số Hợp tác xã
– Thời gian: Dự kiến trong quí II/2017.

 

2. Giám sát hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở (Theo định hướng một số trọng tâm công tác năm 2017, số 2385/MTTW-BTT ngày 29/7/2016)
– Phạm vi giám sát: Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.
– Đối tượng giám sát: UBND huyện Tân Châu.
– Thời gian: Dự kiến đầu Quí II/2017.

 

3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường (Theo định hướng một số trọng tâm công tác năm 2017, số 2385/MTTW-BTT ngày 29/7/2016)
– Phạm vi giám sát: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
– Đối tượng giám sát: UBND huyện Gò Dầu.
– Thời gian: Dự kiến Quí II/2017.

 

4. Giám sát quản lý nhà nước thực hiện chính sách dân tộc (Theo hướng dẫn của MTTW, một số nội dung hoạt động dân tộc năm 2016 là giám sát chính sách về dân tộc đã ban hành, chưa giám sát chuyển sang giám sát 2017; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh),
– Phạm vi giám sát: Việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, trong đó có chính sách liên quan đến Phụ nữ người dân tộc.
– Đối tượng giám sát: UBND huyện Tân Biên.
– Thời gian: Dự kiến Quí III/2017.

 

5. Giám sát quản lý nhà nước thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (Thực hiện kế hoạch liên tịch với Bảo hiểm xã hội tỉnh, giám sát thực hiện chủ trương vận động tham gia bảo hiểm Y tế toàn dân)
– Phạm vi giám sát: Quản lý nhà nước thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện.
– Đối tượng giám sát: UBND huyện Châu Thành.
– Thời gian: Dự kiến Quí IV/2017.

 

III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh giao các Ban tham mưu giúp Ban Thường trực tổ chức giám sát 05 nội dung, cụ thể: Ban Phong trào phục vụ nội dung “Giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành ”; “Giám sát quản lý nhà nước thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Châu Thành”; Ban Dân chủ pháp luật phục vụ nội dung “ Giám sát hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Châu”, “Giám sát quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Gò Dầu”; Ban Dân tộc – Tôn giáo phục vụ nội dung “Giám sát quản lý nhà nước thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Tân Biên ”.
2. Sau đợt giám sát, các Ban tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực ban hành các thông báo kết quả giám sát và theo dõi kết quả tiếp thu của đơn vị được giám sát.

 

Trên đây là chương trình giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và thông báo đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh biết.