Văn bản hướng dẫn

 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020

 Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

25/01/2017

 Công văn số 273-CV/TU ngày 25/01/2017 của Tỉnh ủy v/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thông tri

 Thông tri Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020