Văn bản hướng dẫn

Số: 36/MTTQ-BTT 28/08/2019 Công văn Số: 14/BC-MTTQ-BTT 25/07/2019 Báo cáo

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Số: 737/BC-MTTQ-BTT 19/06/2019 Báo cáo Số: 725 /BC-MTTQ-BTT 10/06/2019 Báo cáo 350/KHPH-MTTQ-SNNPTNT 02/04/2019 Kế hoạch phối hợp

Kế hoạch phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019

Ke hoach thuc hien CVD NTM 2019

NGHI QUYET SO 18 CUA HOI DONG NHAN DAN TINH TN ve kinh phi doi voi MTTQ cac cap

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”