Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khảo sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Tây Ninh

Ngày 22.2, đoàn công tác Mặt trận Trung ương do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến khảo sát tại tỉnh Tây Ninh về xây dựng hoàn thiện cơ chế hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   Đoàn đã làm việc với xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) và xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành) về xây dựng nông…Xem thêm

25/01/2017

 Công văn số 273-CV/TU ngày 25/01/2017 của Tỉnh ủy v/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thông tri

 Thông tri Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ngày 19 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 5 tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức ký kế hoạch phối hợp số 171/KHPH-MTTQ-TCCTXH về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng…Xem thêm

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020