Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ xã Phước Ninh, Dương Minh Châu: Vận động nhân dân duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Cuối năm 2016, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu được công nhân đạt chuẩn xã nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Ngọc Loan – Chủ tịch UBMTTQVN xã: Để phấn đấu đạt xã nông thôn mới là khó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhưng duy trì được các tiêu chí càng khó hơn, phải tích cực vận động người dân tham gia thực hiện, trong đó vai trò của Mặt trận rất quan trọng.   Để…Xem thêm

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Xã Bàu Năng: Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang là tâm điểm triển khai thực hiện của các cấp Mặt trận, với quyết tâm cùng với hệ thống chính trị cơ sở xây dựng chương trình nông thôn mới, năm 2017 Ban Thường trực UBMTTQVN xã triển khai mô hình “Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới”.   Để tập trung vào thực…Xem thêm

 BÁO CÁO Kết quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017)

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2017

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Chương trình phối hợp Số 2417/CTPH-UBND-UBMTTQVN ngày 11/9/2017 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017