Văn bản hướng dẫn

THƯ NGỎ V/v vận động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

 V/v vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020

 BÁO CÁO Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội (Từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018