Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
350/KH- MTTW- BTT 29/12/2016 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

3233/MTTW-BTT 28/02/2017 Công văn

V/v phối hợp triển khai các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

349/KH-MTTW-BTT 03/03/2017 Kế hoạch

Kế hoạch giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

70/HD-MTTW-BTT 27/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

68/HD-MTTW-BTT 22/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017

69/HD-MTTW-BTT 22/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

58/HD-MTTW-BTT 31/10/2016 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19/CTr-MTTW 12/01/2017 Chương trình hành động

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

138/TB-MTTW-BTT 12/01/2017 Thông báo

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017