Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
28/TT-MTTW-BTT 06/02/2018 Thông tri

Thông tri Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019-2024)

01/03/2018 Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

107/HD-MTTW-BTT 22/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4673/MTTW- BTT 22/02/2018 Công văn

V/v sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

102/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2018

104/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

103/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018

101/HD-MTTW-BTT 02/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018

484/KH-MTTW-BTT 31/01/2018 Kế hoạch

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

480/KH-MTTW-BTT 22/01/2018 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018