Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
68/HD-MTTW-BTT 22/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017

69/HD-MTTW-BTT 22/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

58/HD-MTTW-BTT 31/10/2016 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19/CTr-MTTW 12/01/2017 Chương trình hành động

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

138/TB-MTTW-BTT 12/01/2017 Thông báo

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

66/HD-MTTW-BTT 22/02/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2017

65/HD-MTTW-BTT 22/01/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2017

64/HD-MTTW-BTT 27/01/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021.

Quy chế

Mẫu quy chế tổ chức và hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.