Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
91/HD-MTTW-BTT 07/11/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ
Đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

01/10/2017 văn bản

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”
Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017

88/HD-MTTW-BTT 22/09/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN
Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2017

25/TTr-MTTW-BTT 10/08/2017 Thông tri Hướng dẫn

THÔNG TRI

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân,

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

403/2017/NQLT-UBTVQH14 – CP – ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết liên tịch

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện

23/TTr-MTTW-BTT 21/07/2017 Thông tri Hướng dẫn

THÔNG TRI

Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 

83/HD-MTTW-BTT 08/08/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN

Đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

3741/MTTW-BTT 04/07/2017 Hướng dẫn

V/v hướng dẫn triển khai tổ chức

Ngày Pháp luật năm 2017

403/2017/NQLT-UBTVQH14 – CP – ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 NQLT

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

79/HD-MTTW-BTT 28/04/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017