Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
77/KH-MTTW-BTT 11/02/2020 Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

37/KH-MTTW-BTT 14/01/2020 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021

14/HD-MTTW-BTT 21/02/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

11/HD-MTTW-BTT 21/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2020

12/HD-MTTW-BTT 21/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

13/HD-MTTW-BTT 21/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

07/HD-MTTW-BTT 15/01/2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

66/KH-MTTW-BTT 07/01/2020 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Kèm HD 01/HD-MTTW-BTT 25/09/2019 Đề cương tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”  NĂM 2019

01/HD-MTTW-BTT 25/09/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019