Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
96/HD-MTTW-BTT 05/12/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN
Một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng
Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

…../BC-MTTQ-BTT 15/12/2017 Hướng dẫn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

95/HD-MTTW-BTT 30/11/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn Thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

94/HD-MTTW-BTT 30/11/2017 Hướng dẫn

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

121/2017/TT-BTC 15/11/2017 Thông tư

THÔNG TƯ
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

91/HD-MTTW-BTT 07/11/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ
Đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

01/10/2017 văn bản

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”
Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017

88/HD-MTTW-BTT 22/09/2017 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN
Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2017

25/TTr-MTTW-BTT 10/08/2017 Thông tri Hướng dẫn

THÔNG TRI

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân,

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

403/2017/NQLT-UBTVQH14 – CP – ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết liên tịch

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện