Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

28/TT-MTTW-BTT 06/02/2018 Thông tri

Thông tri Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019-2024)

01/03/2018 Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

107/HD-MTTW-BTT 22/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4673/MTTW- BTT 22/02/2018 Công văn

V/v sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

102/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2018

104/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

103/HD-MTTW-BTT 06/02/2018 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018