Văn bản pháp luật liên quan

 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ-Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN về giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Nghị định 28/2013/NĐ-CP về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật

Điều lệ UBMTTQVN khoá VIII

ĐIỀU LỆ MTTQVN KHÓA VIII           Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.         Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam – một nhân tố quyết định thắng lợi…Xem thêm

LUẬT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 75/2015/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015   LUẬT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Xem thêm