Văn bản pháp luật liên quan

 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội

 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ-Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN về giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Nghị định 28/2013/NĐ-CP về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật

Điều lệ UBMTTQVN khoá VIII

ĐIỀU LỆ MTTQVN KHÓA VIII           Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.         Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam – một nhân tố quyết định thắng lợi…Xem thêm