Văn bản của UBMTTQ tỉnh

Số: 737/BC-MTTQ-BTT 19/06/2019 Báo cáo Số: 725 /BC-MTTQ-BTT 10/06/2019 Báo cáo Số: 85/HDLN-MTTQ-SNV 04/04/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn Khen thưởng thành tích 10 năm (2009-2019) thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

214/TB-MTTQ-BTT 05/04/2019 Thông báo

Thang điểm thi đua công tác Mặt trận 2019

350/KHPH-MTTQ-SNNPTNT 02/04/2019 Kế hoạch phối hợp

Kế hoạch phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019

Ke hoach thuc hien CVD NTM 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019