Kế hoạch

 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020

 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

 KẾ HOẠCH Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong hệ thống Mặt trận

 KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm năm 2018

 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2018

 KẾ HOẠCH Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018

 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018