Kế hoạch

THƯ NGỎ V/v vận động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (Từ 17/10 đến 18/11/2018)

  KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật năm 2018

 KẾ HOẠCH Tập huấn hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2018

 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020