Kế hoạch

350/KHPH-MTTQ-SNNPTNT 02/04/2019 Kế hoạch phối hợp

Kế hoạch phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019

Ke hoach thuc hien CVD NTM 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019

KH Cuoc thi tim hieu Mat tran

 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 – 2020