Kế hoạch

 KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh năm 2018

 KẾ HOẠCH Phối hợp số 265/KHPH-MTTQ-BTT ngày 7/2/2018 thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” năm 2018

 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020

 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 KẾ HOẠCH Triển khai Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia năm 2017

 Kế hoạch phối hợp Số 619/KH-VKS-MTTQ ngày 25/9/2017 về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 Kế hoạch phối hợp Số 237/KHPH-MTTQ-TCTV ngày 12/9/2017 về việc giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp về Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”

 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ 5 khoá XII

 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2017