Hướng dẫn

Số: 85/HDLN-MTTQ-SNV 04/04/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn Khen thưởng thành tích 10 năm (2009-2019) thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Số: 84 /HD-MTTQ-BTT

Huong dan Thong tin tuyen truyen MTTQ 2019

Huong dan cam moc 2019

Huong dan cong tac tuyen truyen bien dao 2019

 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 

 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở ẤP (KP), XÃ (P, TT) NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN Việc công nhận xã (phường, thị trấn), huyện (thành phố) hoàn thành việc xây dựng nhà ở, “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo giai đoạn 2014 – 2019

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”