Công văn

 V/v Tổ chức vận động đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật giao thông

 V/v báo cáo tiến độ hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

 V/v phối hợp tổ chức Liên hoan “Gia đình văn hóa” tiêu biểu tỉnh Tây Ninh năm 2017

 V/v tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2017

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 V/v tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí

 V/v triển khai phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tuyên truyền tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

 V/v phối hợp thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”