Các văn bản khác

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2017

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 BÁO CÁO Kết quả hoạt động phong trào năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua Chương trình Ngôi nhà Đại đoàn kết”

 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện mô hình “Phát huy vai trò của Ban cai quản họ đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2017

 Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Báo cáo tình hình vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

 Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021