Các văn bản khác

Số: 14/BC-MTTQ-BTT 25/07/2019 Báo cáo

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Số: 731/BC-MTTQ-BTT 14/06/2019 Báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số: 737/BC-MTTQ-BTT 19/06/2019 Báo cáo Số: 725 /BC-MTTQ-BTT 10/06/2019 Báo cáo

 BÁO CÁO Kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018)

 BÁO CÁO Tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III/2018

 DANH SÁCH Kết quả ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa