Các văn bản khác

Số: 14/BC-MTTQ-BTT 25/07/2019 Báo cáo

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Số: 731/BC-MTTQ-BTT 14/06/2019 Báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số: 737/BC-MTTQ-BTT 19/06/2019 Báo cáo Số: 725 /BC-MTTQ-BTT 10/06/2019 Báo cáo

 BÁO CÁO Kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018)

 BÁO CÁO Tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III/2018

 DANH SÁCH Kết quả ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa

BÁO CÁO Kết quả vận động ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa