Văn bản của UBMTTQ tỉnh

 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật giao thông

 Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017

 Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp về Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”

 V/v báo cáo tiến độ hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

 Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017