Văn bản của UBMTTQ tỉnh

 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

 V/v gửi báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM và tổng kết 15 năm Ngày hội ĐĐKTDT

 V/v báo cáo kiểm tra việc tổ chức vận động hỗ trợ người nghèo và công tác cứu trợ năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2018

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018