Văn bản của UBMTTQ tỉnh

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong hệ thống Mặt trận

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm năm 2018

 BÁO CÁO Công tác Mặt trận quý I/2018; nhiệm vụ công tác Mặt trận Quý II/2018 (Từ ngày 10/12/2017 – 10/3/2018)

 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2018

 KẾ HOẠCH Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018

 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc

 KẾ HOẠCH Hoạt động phong trào năm 2018