Trả lời ý kiến, kiến nghị

 V/v phúc đáp các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBMTT ngày 28/11/2017

BÁO CÁO Hoạt động Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/02/2018 đến 10/03/2018)

 BÁO CÁO Hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/11/2017 đến 10/01/2018)

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III/2017

 Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

 Báo cáo Hoạt động Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/9 đến 10/10/2017)

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX ; Phụ lục I ; Phụ lục II ; Phụ lục III