Tiếp công dân

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP DÂN, NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN

KẾT QUẢ TIẾP DÂN, NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN (Từ ngày 01/10 đến 31/10/2016)       I. Kết quả tiếp dân và nhận đơn khiếu nại của công dân – Tiếp 01 lượt công dân – Nhận 08 đơn (trong đó: 02 đơn khiếu nại; 04 đơn Tố cáo; 02 đơn kháng nghị, yêu cầu). + Trực tiếp: 01 đơn + Đường Bưu điện: 07 đơn   II. Kết quả giải quyết STT…Xem thêm

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (Tháng 11 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 24/03/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân và Quyết định số 36/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/02/2015 về việc thành lập bộ phận tiếp công dân của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh bố…Xem thêm