Tiếp công dân

 Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

 Báo cáo Hoạt động Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/9 đến 10/10/2017)

 Lịch tiếp công dân (Tháng 10 năm 2017)

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX ; Phụ lục I ; Phụ lục II ; Phụ lục III