Văn bản hướng dẫn

Số: 85/HDLN-MTTQ-SNV 04/04/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn Khen thưởng thành tích 10 năm (2009-2019) thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018

 Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

  KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016   Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 18/9/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 và định hướng 2016, Công văn số…Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh   BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG TỈNH TÂY NINH   – Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Thông báo Kết luận số…Xem thêm