Luật MTTQVN

LUẬT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 75/2015/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015   LUẬT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Xem thêm