Văn bản hướng dẫn

 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Quy Định 124 về giám sát của MTTQVN, cac tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI,”TỰ DIỄN BIẾN”,”TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ( Bổ sung nội dung MTTW tập huấn ngày 3-4/5/2018)

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí xét xếp loại Ban Thanh tra nhân dân và xét xếp loại hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn

 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

 Quy chế phối hợp Số 03/QC-MTTQ-TCCTr-XH ngày 13/9/2017 về việc phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

Nghị Định Số: 159/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị…Xem thêm