Văn bản hướng dẫn

Số: 04 /KH-MTTQ-BTT 05/08/2019 Kế hoạch

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019

  KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Quy Định 124 về giám sát của MTTQVN, cac tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI,”TỰ DIỄN BIẾN”,”TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ( Bổ sung nội dung MTTW tập huấn ngày 3-4/5/2018)

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí xét xếp loại Ban Thanh tra nhân dân và xét xếp loại hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn