Các chương trình phối hợp

 Chương trình phối hợp Số 2417/CTPH-UBND-UBMTTQVN ngày 11/9/2017 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Hướng dẫn liên ngành Số 57/HDLN-MTTQ-HĐTĐ ngày 16/6/2017 về công tác khen thưởng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2017

 Quy chế phối hợp Số 81/QC-HĐND-MTTQ ngày 23/6/2017 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

 Kế hoạch phối hợp Số 220/KHPH-MTTQ-TCCTXH-SLĐTBXH ngày 01/6/2017 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội và Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

 Kế hoạch Số 212/MH-MTTQ-BTT ngày 27/4/2017 về việc thực hiện mô hình nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua phối hợp thực hiện chương trình “Ngôi nhà đại đoàn kết”

 Chương trình phối hợp Số 04/CTrPH-MTTQ-BATGT ngày 08/02/2017 về việc “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2017 – 2021

 Hướng dẫn Số 196/HDLT-MTTQ-BĐBP ngày 30/01/2017 về việc tổ chức kỷ niệm 28 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2017) và kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt nam (03/3/1959 – 03/3/2017)

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền giai đoạn 2016 – 2019

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020