Các chương trình phối hợp

 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 – 2020

 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018

 Về việc phối hợp tuyên truyền tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ, công cụ hỗ trợ.

 KẾ HOẠCH Phối hợp số 265/KHPH-MTTQ-BTT ngày 7/2/2018 thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” năm 2018

 Chương trình phối hợp Số 6210/CTPH-UBMT-CTXH-STNMT ngày 02/11/2017 giữa UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh và các tổ chức chính trị – xã hội với Sở Tài nguyên và môi trường về bảo vệ mội trường và ứng phó với biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020

 Quy chế Số 2598/QCPH-UBND-MTTQ ngày 3/11/2017 Về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

 Kế hoạch phối hợp Số 619/KH-VKS-MTTQ ngày 25/9/2017 về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 Kế hoạch phối hợp Số 237/KHPH-MTTQ-TCTV ngày 12/9/2017 về việc giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Quy chế phối hợp Số 03/QC-MTTQ-TCCTr-XH ngày 13/9/2017 về việc phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh