QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh

 

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
TỈNH TÂY NINH

 

– Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
– Căn cứ Quyết định số 345-QĐ/TU, ngày 28/12/2015 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh (có quy chế kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điểu 3. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                                                                                           TM. BAN CHỈ ĐẠO
– BCĐ TW;                                                                                            TRƯỞNG BAN
– TT. TU;
– UBND tỉnh;                                                                                                (đã ký)
– Ban DV TU;
– Các thành viên BCĐ tỉnh;
– BCĐ các huyện, tp;
– Lưu.                                                                                                   Huỳnh Văn Quang
                                                                                                       Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

 

 

QUY CHẾ
Làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-BCĐ, ngày … tháng … năm …. của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Chức năng
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh có chức năng triển khai, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động) trên địa của tỉnh theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam; Công văn số 09-CV/TU, ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư.
Điều 2. Nhiệm vụ
– Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố thực hiện theo đúng mục đích, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản được xác định trong Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 và Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Bộ chính trị, Ban Bí thư.
– Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, sơ kết hàng năm và tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động theo định kỳ 5 năm.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh:
– Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3709-QĐ/TU, ngày 13/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh và Quyết định số 345-QĐ/TU, ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.
– Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo: Gồm các đồng chí được lãnh đạo các sở, ban, ngành cử (được thành lập theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh).
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
– Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công phụ trách.
– Ban Chỉ đạo Cuộc vận động làm việc theo chương trình, kế hoạch, lịch làm việc hàng quý do Tổ giúp việc tham mưu, được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt; kiểm điểm công tác hàng năm và đề ra nhiệm vụ cho năm tới. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại quy chế này.
– Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh sử dung con dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh theo quy định của pháp luật.

 

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
– Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các loại hình doanh nghiệp, đơn vị kinh tế ở tỉnh và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các huyện, thành phố trong tỉnh (những nơi có thành lập BCĐ trên địa bàn).
– Phối hợp với Văn phòng và các Ban tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng và cấp ủy đảng các cấp trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động ở tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; báo cáo sơ kết, tổng kết Cuộc vận động.
– Được mời các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để triển khai, kiểm điểm, giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung, công việc liên quan đến Cuộc vận động.
– Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Góp ý, phê bình, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý những cá nhân, tập thể, tổ chức, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các nội dung của cuộc vận động.
Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo
– Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tinh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả triển khai Cuộc vận động.
– Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
– Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; quyết định chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động sau khi đã thống nhất trong Ban Chỉ đạo.
– Quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.
– Nhắc nhở, góp ý, phê bình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền có các hình thức phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân không thực hiện tốt Cuộc vận động theo phạm vi, chức năng của mình.
Điều 7. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực
– Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành các hoạt động, công việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.
– Tổ chức việc phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo; chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh.
– Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Điều 8. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban Chỉ đạo
– Giúp trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực tổ chức triển khai những công việc cụ thể: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Cuộc vận động.
– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm Thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố (những nơi có Ban Chỉ đạo).
– Giúp trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, biên soạn tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động; phát hiện, nêu gương các điển hình thực hiện tốt để thúc đẩy các doanh nghiệp thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và tạo phong trào ủng hộ, sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.
– Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; theo dõi các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện Cuộc vận động.
Điều 9. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo
– Đầu mối chủ trì việc xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách.
– Kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh những chủ trương, giải pháp thuộc lĩnh vực mình phụ trách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cuộc vận động.
– Đề xuất chương trình, kế hoạch kiểm tra, đành giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và ngành dọc ở địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách; xây dựng báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.
– Đề xuất việc biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt Cuộc vận động.
– Huy động, phân công cán bộ, công chức của đơn vị mình phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.
Điều 10. Tổ giúp việc
– Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động.
– Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai hoạt động của cấp ủy chính quyền và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố.
– Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện Cuộc vận động đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp ở tỉnh và huyện, thành phố.
– Tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất, các cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.
– Tiếp nhận thông tin, kế hoạch, báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kịp thời theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền.

 

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

 

Điều 11. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc.
1. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm tình hình và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ sắp tới, khi cần thiết có thể họp đột xuất theo đề nghị của Tổ giúp việc. Tùy theo nội dung của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo mời đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cấp ủy, UBND các huyện, thành phố dự họp để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Hàng năm, Ban Chỉ đạo họp tổng kết công tác năm để đánh giá kết quả hoạt động và kiểm điểm việc hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong năm; tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động; tổ chức tổng kết 5 năm theo thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 và Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ theo 6 tháng, 1 năm; báo cáo đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Chỉ đạo.
2. Tổ giúp việc họp định kỳ mỗi quí một lần, khi cần thiết họp đột xuất để triển khai công việc của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
3. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như chuẩn bị các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo… hoặc tham gia các hoạt động kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh thì các chế độ liên quan như lương, công tác phí, hội nghị phí, chế độ làm thêm giờ… thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 12. Các mối quan hệ công tác
– Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong tỉnh.
– Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cấp ủy, UBND các huyện, thành phố, các loại hình doanh nghiệp, đơn vị kinh tế ở tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.
– Tổ giúp việc liên hệ phối hợp với văn phòng các cơ quant ham mưu, giúp việc trực thuộc Tỉnh ủy để kịp thời giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Cuộc vận động; làm đầu mối quan hệ với Văn phòng HĐND, UBND tỉnh để thực hiện sự phối hợp của Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan liên quan.
Điều 13. Thẩm quyền ký các văn bản của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản quan trọng, có tính chất chỉ đạo tổng quát Cuộc vận động hoặc tờ trình, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề liên quan.
2. Phó Trưởng ban Thường trực ký các văn bản có tính chất điều hành công việc của Ban Chỉ đạo, báo cáo, tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
3. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ký các văn bản triển khai những công việc cụ thể theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tới các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

 

Chương IV
ĐIỀU KIỆN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 14. Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo
Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo sử dụng phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan, đơn vị mình công tác khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc (kể cả khi đi công tác, kiểm tra, khảo sát… ở các địa phương, đơn vị).
Điều 15. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh do nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phối hợp với Văn phòng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.
Điều 16. Khen thưởng
Những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

 

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 17. Điều khoản thi hành
– Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cấp ủy, UBND các huyện, thành phố các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế ở tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
– Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình cụ thể và được thống nhất trong Ban Chỉ đạo sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung các nội dung của quy chế cho phù hợp.

 

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG