Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Nhiếm

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN NHIẾM

2. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Nhiếm

3. Ngày, tháng năm sinh: Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1959

4. Nơi sinh: Xã Gia bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

5. Quê quán: Xã Gia bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

6. Nơi ở hiện nay: 919, đường Cách mạnh tháng 8, kp. Hiệp Bình, p. Hiệp Ninh, tp. Tây Ninh

7. Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: 12/12

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật

– Lý luận chính trị: Cao cấp

9. Ngày tham gia cách mạng: 1979

10. Ngày vào Đảng: 02/9/1983; ngày chính thức: 02/9/1984

11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

12. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

 

13. Tóm tắt quá trình công tác

– Từ năm 1979-1980: công nhân điện, Nhà máy cơ khí trung tâm tỉnh

– Từ năm 1980-1982: học trung cấp chính trị tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, tp HCM

– Từ năm 1982-2009: Công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh

– Từ năm 2009-đến nay: Công tác tại MTTQVN tỉnh