Tóm tắt tiểu sử ông Hồ Đức Hải

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

 

1. Họ và tên thường dùng: HỒ ĐỨC HẢI

2. Họ và tên khai sinh: Hồ Đức Hải

3. Ngày, tháng năm sinh: Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1974

4. Nơi sinh: Hà Tây

5. Quê quán: Xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An

6. Nơi ở hiện nay: 7/1, đường Phạm Tung, Khu phố 1, phường 3, Tp.Tây Ninh

7. Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: 12/12

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; cử nhân KHXH-NV; cử nhân Hành chính

– Lý luận chính trị: Cao cấp

9. Ngày tham gia cách mạng: 23/9/1997

10. Ngày vào Đảng: 23/6/1999; ngày chính thức: 23/6/2000

11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

12. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

 

13. Tóm tắt quá trình công tác

– Từ 9/1997-2003: Chuyên viên HCTH thuộc Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh

– Từ 2003-2013: Chuyên viên, Phó, Trưởng Phòng TCCB Ban TCTU

– Từ 10/2013-2017: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành

– Từ 3/2017-7/2019:  Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

– Từ 8/2019 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh